INTEGRITETSMEDDELANDE

Senast uppdaterat 24 februari 2021

Tack för att du valt att vara en del av vår gemenskap vid ANDERS NIELSEN & CO A/S, som bedriver affärsverksamhet som Ancotrans (”Ancotrans”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Vi åtar oss att skydda dina personuppgifter och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller angelägenheter rörande detta integritetsmeddelande eller våra förfaranden avseende dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på cph@ancotrans.dk.

När du besöker vår webbplats https://www.ancotrans.com (”webbplatsen”) och mer allmänt använder någon av våra tjänster (”tjänsterna” som inbegriper webbplatsen) hoppas vi att du anförtror oss dina personuppgifter. Vi tar integritet på stort allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara så tydligt som möjligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har i samband med detta. Vi hoppas att du kan ta dig tid att läsa igenom det noggrant, för det är viktigt. Om det finns några bestämmelser i detta integritetsmeddelande som du inte är införstådd med ber vi dig att genast sluta använda våra tjänster.

Detta integritetsmeddelande gäller alla uppgifter som samlas in genom våra tjänster (vilka, som nämnts ovan, inbegriper vår webbplats) såväl som alla relaterade tjänster, realisationer, kampanjer eller evenemang.

Läs detta integritetsmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med de uppgifter vi samlar in.


Personuppgifter som du anförtror oss

I korthet:  Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller oss när du uttrycker intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller när du i övrigt kontaktar oss.

De personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för din samverkan med oss och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. De personuppgifter vi samlar in kan inbegripa följande:

Personuppgifter som tillhandahålls av dig. Vi samlar in namn; telefonnummer; e-postadresser; postadresser; befattningar; prioriterade kontaktuppgifter; kontakt- eller autentiseringsuppgifter och andra liknande uppgifter.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste underrätta oss om eventuella ändringar av sådana personuppgifter.


Uppgifter som samlas in automatiskt

I korthet:  Vissa uppgifter – som din internetprotokolladress (IP-adress) och/eller webbläsare och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in vissa uppgifter när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen. Dessa uppgifter röjer inte din specifika identitet (som ditt namn eller kontaktinformation) man kan inbegripa information om enhet och användning, som din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkval, hänvisnings-URL:er, land, position, information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs i första hand för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats samt för vår interna analys och rapporteringsändamål.

Liksom många företag samlar vi också in information via cookies och liknande teknik. Du hittar mer om detta i vårt cookiemeddelande: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

De uppgifter vi samlar in inbegriper:

 • Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende av hur du samverkar med oss kan dessa loggdata inbegripa din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet på webbplatsen (som datum-/tidsstämplar förknippade med din användning, granskade sidor och filer, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, som till exempel vilka funktioner du använder), händelseinformation för enheten (som systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och maskinvaruinställningar).
 • Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata som information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet när du går in på webbplatsen. Beroende av vilken enhet som används kan enhetsdata inbegripa information som din IP-adress (eller proxyserver), identifikationsnummer för enhet och applikation, position, webbläsartyp, maskinvarumodell, internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfiguration.
 • Positionsdata. Vi samlar in positionsdata som information om din enhets position, som kan vara antingen exakt eller inexakt. Hur mycket information vi samlar in beror på typen av och inställningarna i den enhet du använder för att gå in på webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som meddelar oss din aktuella position (baserat på din IP-adress). Du kan välja bort att låta oss samla in denna information, antingen genom att neka åtkomst till informationen eller genom att aktivera positionsinställningen på din enhet. Observera dock att om du väljer bort detta så kanske du inte kan använda vissa aspekter av tjänsterna.

2. HUR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

I korthet:  Vi behandlar dina uppgifter för ändamål på grundval av våra berättigade affärsintressen, uppfyllelsen av avtalet med dig, efterlevnad av våra lagliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.

Vi använder personuppgifter som samlats in via vår webbplats för flera olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål beroende på våra berättigade affärsintressen för att ingå eller utföra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för efterlevnad av våra lagliga skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi åberopar bredvid varje ändamål i listan nedan.

Vi använder de uppgifter vi samlar in eller tar emot:

 • För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av villkor och policyer.
 • För att skydda våra tjänster. Vi kan använda dina uppgifter som ett led i vår strävan att hålla vår webbplats säker (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägeri).
 • För att genomdriva våra villkor och policyer för affärsändamål, för efterlevnad av lagliga och regulatoriska krav eller i anslutning till vårt avtal.
 • För att bemöta rättsliga framställningar och avvärja skada. Om vi erhåller en stämning eller en rättslig framställning kan vi behöva granska de uppgifter vi har i förvar för att avgöra hur vi ska reagera.
 • För att skicka dig marknadsförings- och kampanjmaterial. Vi och/eller våra externa marknadspartner kan använda de personuppgifter du skickar oss i marknadsföringssyften om detta överensstämmer med dina marknadsföringspreferenser. Om du till exempel uttrycker intresse av att få information om oss eller vår webbplats, abonnerar på marknadsföringsmaterial eller kontaktar oss på annat sätt så samlar vi in personuppgifter från dig. Du kan när som helst välja bort e-brev för marknadsföring (se ”VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER” nedan).
 • Sända riktad reklam till dig. Vi kan använda dina uppgifter för att utveckla och visa personaliserat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör detsamma), skräddarsytt för dina intressen och/eller position och för att mäta dess effektivitet. Se vårt cookiemeddelande för mer information: https://ancotrans.com/cookie-policy/.
 • För andra affärsändamål. Vi kan använda dina uppgifter för affärsändamål som dataanalys, identifiering av användningstrender, bedömning av våra reklamkampanjers effektivitet samt utvärdering och förbättring av vår webbplats, våra produkter, vår marknadsföring och din upplevelse. Vi kan använda och lagra dessa uppgifter i aggregerad och anonymiserad form så att de inte förknippas med enskilda slutanvändare och inte innehåller personuppgifter. Vi kommer inte att utan ditt samtycke använda identifierbara personuppgifter.

3. KOMMER DINA UPPGIFTER ATT DELAS MED NÅGON?

I korthet:  Vi delar uppgifter endast med ditt samtycke, för att efterleva lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla våra affärsmässiga skyldigheter.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har i vårt förvar på följande lagliga grunder:

 • Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss uttryckligt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.
 • Berättigade intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att tillgodose våra berättigade affärsintressen.
 • Avtalsuppfyllelse: När vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.
 • Lagliga skyldigheter: Vi kan röja dina uppgifter när vi är lagligen skyldiga att göra det för att efterleva gällande lag, myndighetsframställningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättsprocess, till exempel som reaktion på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som reaktion gentemot offentliga myndigheter för att uppfylla krav på säkerhet eller rättsvård).
 • Grundläggande intressen: Vi kan röja dina uppgifter när vi tror att det är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter eller som bevis i en rättstvist som vi är involverade i.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:

 • Affärstransaktioner. Vi kan dela eller överföra dina uppgifter i samband med, eller under förhandlingar om, en eventuell fusion, försäljning av bolagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av din affärsverksamhet till ett annat bolag.
 • Säljare, konsulter och andra externa tjänsteleverantörer. Vi kan dela dina uppgifter med externa säljare, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller ombud som utför tjänster åt oss och för vår räkning och behöver åtkomst till sådan information för att utföra det arbetet. Exempel på detta är betalningsavveckling, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsåtgärder. Vi kan medge utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på webbplatsen, vilket gör det möjligt för dem att samla in uppgifter för vår räkning om hur du med tiden samverkar med vår webbplats. Denna information kan användas för att bland annat analysera och spåra data, bedöma populariteten av ett visst innehåll och vissa sidor eller funktioner och bättre förstå aktiviteten online. Om inte annat anges i detta meddelande kommer vi inte att dela, sälja, hyra ut eller handla med någon av dina uppgifter med tredje parter för deras kampanjändamål. Vi har ingått avtal med våra personuppgiftsbiträden som är utformade för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter. Det betyder att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte gett dem instruktioner att göra det. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon annan organisation än oss. De förpliktigar sig också att skydda de uppgifter de förvarar för vår räkning och bevara dem under den tid vi har instruerat dem till.
 • Närstående företag. Vi kan dela dina uppgifter med våra närstående företag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa närstående företag respekterar denna integritetspolicy. Närstående företag inbegriper vårt moderbolag och alla dotterbolag, samriskföretag eller andra bolag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Affärspartner. Vi kan dela dina uppgifter med våra affärspartner för att kunna erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. VEM KOMMER DINA UPPGIFTER ATT DELAS MED?     

I korthet:  Vi delar uppgifter endast med följande tredje parter.

Vi delar och röjer dina uppgifter endast med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du lätt kan förstå syftet med vår uppgiftsinsamling och våra behandlingsrutiner. Om vi har behandlat dina uppgifter på grundval av ditt samtycke och du vill återkalla detta samtycke ber vi dig kontakta oss med kontaktuppgifterna som ges i avsnittet nedan med rubriken ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?”.

 • Annonsering, direktreklam och intresseväckning

Google AdSense

 • Innehållsoptimering

Google Site Search

 • Delning och annonsering på sociala medier

Annonsering på Facebook, LinkedIn och Twitter

 • Webb- och mobilanalys

Google Analytics

 • Webbhotellverksamhet

Simply.com

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?

I korthet:  Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra dina uppgifter.

Vi kan använda cookies och liknande spårningsteknik (som webbfyrar och pixlar) för att komma åt och lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies återfinns i vårt cookiemeddelande: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

6. ANVÄNDER VI GOOGLE MAPS PLATTFORM APIS?

I korthet:  Ja, vi använder Google Maps plattform APIs i syfte att ge bättre service.

Denna webbplats använder Google Maps plattform APIs som omfattas av Googles användarvillkor. Du hittar användarvillkoren för Google Maps plattform här. Se denna länk för att få veta mer om Googles integritetspolicy. Vi tar emot och lagrar din position på din enhet (”cache”) i tolv (12) månader. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges i slutet av detta dokument.

7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

I korthet:  Vi behåller dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande såvida inte annat krävs enligt lag.

Vi behåller dina personuppgifter bara så länge som det behövs för de ändamål som beskrivs i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre förvaringstid krävs eller tillåts enligt lag (så som skattemässiga, redovisningsmässiga eller andra rättsliga krav). Inget ändamål i detta meddelande kräver att vi behåller dina personuppgifter längre än 1 år.

Om vi inte har något pågående berättigat affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi att antingen radera eller anonymisera sådana uppgifter eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backuparkiv), lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från fortsatt behandling tills det blir möjligt att radera dem.

8. HUR HÅLLER VI DINA UPPGIFTER SÄKRA?

I korthet:  Vårt mål är att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda säkerheten för alla personuppgifter som vi behandlar. Trots våra skydd och ansträngningar för att säkra dina uppgifter kan emellertid ingen elektronisk överföring via internet eller teknik för informationslagring garanteras vara till 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att inte hackers, cyberbrottslingar eller andra obehöriga utomstående kommer att kunna förbigå vår säkerhet och obehörigen samla in, skaffa åtkomst till, stjäla eller ändra dina uppgifter. Även om vi ska göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter sker överföring av personuppgifter till och från vår webbplats på din egen risk. Du ska bara gå in på webbplatsen i en säker miljö.

9. SAMLAR VI IN UPPGIFTER FRÅN MINDERÅRIGA?

I korthet:  Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 års ålder.

Vi begär inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför till barn under 18 års ålder. Genom att använda webbplatsen framställer du dig som minst 18 år gammal eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig i beroendeställning använder webbplatsen. Om vi får veta att personuppgifter från användare under 18 års ålder har samlats in kommer vi att deaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att snabbt radera sådana uppgifter från våra register. Om du upptäcker att uppgifter kan ha samlats in från barn under 18 års ålder ber vi dig att kontakta oss på cph@ancotrans.dk.

10. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet:  I vissa regioner, som det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du rättigheter som medger dig mer tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan när som helst granska, ändra eller avsluta ditt konto.

I vissa regioner (som det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan inbegripa rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter; (ii) att begära rättelse eller radering; (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter; och om tillämpligt, (iv) till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Använd kontaktuppgifter som anges nedan för att framställa en sådan begäran. Vi kommer att ta hänsyn till och reagera på varje begäran i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Om vi är beroende av ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte påverkar lagligheten av behandlingen innan denna återkallas, inte heller påverkar det behandlingen av dina personuppgifter som utförs på annan laglig behandlingsgrund än samtycke.

Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligen behandlar dina personuppgifter har du även rätt att inge klagomål till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar kontaktuppgifterna här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Cookies och liknande teknik: De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Om du vill kan du vanligen välja att ställa in din webbläsare till att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på vår webbplats kan du gå in på http://www.aboutads.info/choices/. Se vårt cookiemeddelande för mer information: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

11. KONTROLLER FÖR SPÅRA INTE-FUNKTIONER

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobila applikationer har en Spåra inte-funktion (Do Not Track eller DNT) eller inställning som du kan aktivera för att signalera din integritetspreferens att inte få uppgifter om dina webbsökningsaktiviteter online övervakade eller insamlade. I detta skede har ingen enhetlig teknik för igenkänning och implementering av DNT-signaler fullbordats. För närvarande reagerar vi inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas någon standard för onlinespårning som vi i framtiden måste följa kommer vi att underrätta dig om den praxisen i en reviderad version av detta integritetsmeddelande. 

12. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

I korthet:  Ja, om du bor i Kalifornien är du tillförsäkrad särskilda rättigheter avseende tillgång till dina personuppgifter.

Enligt paragraf 1798.83 i Kaliforniens civilrättsbalk (California Civil Code Section 1798.83), känd som ”Shine the Light”-lagen, har användare som är bosatta i Kalifornien rätt att en gång om året och kostnadsfritt begära ut en lista från oss över vilka (eventuella) typer av personuppgifter som vi lämnat ut till tredje parter för direktmarknadsföringsändamål under det föregående kalenderåret, inklusive uppgifter om namn och adress för dessa tredje parter. Om du är invånare i Kalifornien och vill göra en sådan begäran ber vi dig sända din begäran skriftligen till oss med användande av kontaktuppgifterna som anges nedan.

Om du är under 18 år gammal, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto med webbplatsen så har du rätt att begära att oönskade uppgifter som du publicerar offentligt på webbplatsen avlägsnas. Om du vill begära att sådana uppgifter avlägsnas ber vi dig att kontakta oss med användande av kontaktuppgifterna som anges nedan och bifoga e-postadressen som är knuten till ditt konto samt en deklaration om att du är bosatt i Kalifornien. Vi ska se till att uppgifterna inte visas offentligt på webbplatsen, men observera att uppgifterna kanske inte kan avlägsnas fullständigt och i full utsträckning från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior etc.).


CCPA integritetsmeddelande

Det kaliforniska regelverket California Code of Regulations definierar en ”invånare” som:

(1) varje individ som befinner sig i staten Kalifornien mer än tillfälligt och mer än i övergående syfte och

(2) varje individ som är bosatt i staten Kalifornien och som befinner sig utanför staten Kalifornien i tillfälligt eller övergående syfte

Alla övriga individer definieras som ”icke-invånare”.

Om denna definition av ”invånare” äger tillämpning på dig måste vi hålla oss till vissa rättigheter och skyldigheter avseende dina personuppgifter.

Vilka kategorier av personuppgifter samlar vi in?

Vi har samlat in personuppgifter ur följande kategorier under de senaste tolv (12) månaderna:

Vi kan också samla in andra personuppgifter utanför dessa kategorier där du samverkar med oss personligen, online eller via telefon eller post i följande sammanhang:

 • Att få hjälp via våra kundsupportkanaler;
 • Deltagande i kundundersökningar eller tävlingar; och
 • Att underlätta leveransen av våra tjänster och svara på dina frågor.

Hur använder och delar vi dina personuppgifter?

ANDERS NIELSEN & CO A/S samlar in och delar dina personuppgifter genom:

 • Riktade cookies/marknadsföringscookies
 • Sociala medier-cookies
 • Fyrar/pixlar/taggar

Mer information om vår datainsamling och delningspraxis finns i detta integritetsmeddelande och i vårt cookiemeddelande: https://ancotrans.com/cookie-policy/.

Du kan kontakta oss via e-post på at cph@ancotrans.dk eller genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument.

Om du använder ett auktoriserat ombud för att utöva din rätt att välja bort kan vi neka en begäran om det auktoriserade ombudet inte lämnar in bevis för att det har giltigt bemyndigade att agera för din räkning.

Kommer dina uppgifter att delas med någon annan?

Vi kan röja dina personuppgifter för våra tjänsteleverantörer enligt ett skriftligt avtal mellan oss och varje tjänsteleverantör. Varje tjänsteleverantör är en vinstdrivande enhet som behandlar uppgifterna för vår räkning.

Den aktuella listan över våra tjänsteleverantörer återfinns nedan.

Vi kan använda dina personuppgifter för våra egna affärsändamål, till exempel för intern forskning för teknisk utveckling samt demonstration. Detta betraktas inte som att ”sälja” dina personuppgifter.

ANDERS NIELSEN & CO A/S har lämnat följande kategorier av personuppgifter till tredje part för ett affärsmässigt eller kommersiellt ändamål under de senaste tolv (12) månaderna:

 • Kategori B. Personuppgifter enligt definitionen i Kaliforniens kundregisterlag, såsom ditt namn, kontaktuppgifter, utbildning, anställning, anställningshistorik och ekonomiska uppgifter.

Kategorierna av tredje parter till vilka vi har lämnat ut personuppgifter för ett affärsmässigt eller kommersiellt syfte finns under ”VEM KOMMER DINA UPPGIFTER ATT DELAS MED?”.

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Rätt att begära radering av data – Begäran om radering

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. Om du ber oss att radera dina personuppgifter kommer vi att respektera din begäran och radera dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag enligt lag, såsom (men inte begränsat till) en annan konsuments utövande av sin rätt till yttrandefrihet, våra efterlevnadskrav till följd av en laglig skyldighet eller någon behandling som kan krävas för att skydda mot olaglig verksamhet.

Rätt till information – Begäran att få veta

Beroende av omständigheterna har du rätt att få veta:

 • om huruvida vi samlar in och använder dina personuppgifter;
 • vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in;
 • för vilka ändamål de insamlade personuppgifterna används;
 • om huruvida vi säljer dina personuppgifter till tredje part;
 • vilka kategorier av personuppgifter som vi sålt eller röjt för affärsändamål;
 • vilka kategorier av tredje parter som personuppgifterna sålts till eller röjts för i affärssyfte; och
 • det affärsmässiga eller kommersiella syftet för att samla in eller sälja personuppgifter.

I enlighet med gällande lag är vi inte skyldiga att tillhandahålla eller radera avidentifierad konsumentinformation som svar på en konsumentförfrågan eller att återidentifiera enskilda uppgifter för att verifiera en konsumentförfrågan.

Rätt till icke-diskriminering för utövandet av en konsuments integritetsrättigheter

Vi kommer inte att diskriminera dig om du utövar dina integritetsrättigheter.

Verifieringsprocess

När vi har fått din begäran måste vi verifiera din identitet för att avgöra om du är samma person som vi har information om i vårt system. Dessa verifieringsinsatser kräver att vi ber dig tillhandahålla information så att vi kan jämföra den med information som du tidigare har gett oss. Beroende av vilken typ av begäran du skickar kan vi till exempel be dig att tillhandahålla viss information så att vi kan jämföra den information du ger med den information vi redan har registrerat, eller också kan vi kontakta dig via en kommunikationsmetod (t.ex. telefon eller e-post) som du tidigare har gett oss. Vi kan också använda andra verifieringsmetoder beroende av omständigheterna.

Vi kommer att använda personuppgifter i din begäran endast för att verifiera din identitet eller befogenhet att göra begäran. I den mån det är möjligt kommer vi att undvika att begära ytterligare information från dig i verifieringssyfte. Om vi emellertid inte kan verifiera din identitet utifrån den information som redan finns hos oss kan vi begära att du tillhandahåller ytterligare information i syfte att verifiera din identitet och i säkerhets- eller bedrägeribekämpningssyfte. Vi kommer att radera sådan ytterligare information så snart vi har verifierat dig.

Andra integritetsrättigheter

 • du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter
 • du kan begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller inte längre relevanta, eller begära begränsning av behandlingen av uppgifterna
 • du kan utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran under CCPA för din räkning. Vi kan neka en begäran från ett auktoriserat ombud som inte lämnar in bevis för att det har giltigt bemyndigade att agera för din räkning i enlighet med CCPA.
 • du kan begära att få välja bort framtida försäljning av dina personuppgifter till tredje part. När vi har mottagit en begäran om att välja bort kommer vi att reagera på begäran så snart som rimligen möjligt, dock senast 15 dagar från dagen för begäran.

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta oss via e-post på at cph@ancotrans.dk eller genom att använda kontaktuppgifterna längst ner i detta dokument. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar dina uppgifter vill vi höra av dig.

13. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?     

I korthet:  Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande efter behov för att följa relevanta lagar.

Vi kan uppdatera detta integritetsmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att märkas med ett uppdaterat ”reviderat”-datum och den uppdaterade versionen träder i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar av detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett framträdande sätt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att skicka ett meddelande direkt till dig. Vi uppmanar dig att granska detta integritetsmeddelande ofta för att få information om hur vi skyddar dina uppgifter.

14. HUR KAN DU KONTAKTA OSS ANGÅENDE DETTA MEDDELANDE?     

Om du har frågor eller kommentarer angående detta meddelande kan du skicka oss ett e-brev på cph@ancotrans.dk eller ett brev per post till:

ANDERS NIELSEN & CO A/S
Fabriksparken 1
Glostrup 2600
Danmark

15. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA UPPGIFTER SOM VI HAR SAMLAT IN FRÅN DIG?     

Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära åtkomst till de personuppgifter som vi samlar in från dig, ändra de uppgifterna eller under vissa omständigheter radera dem. För att begära att få granska, uppdatera eller radera dina personuppgifter kan du gå in på: https://ancotrans.com/contact/. Vi svarar på din begäran inom 30 dagar.